EXPERIMENTÁLNÍ SMĚSI ROSTLIN PRO OZELEŇOVÁNÍ TRAMVAJOVÝCH TRATÍ A OBRATIŠŤ
BONUS: Experimentální směsi rostlin pro ozeleňování tramvajových tratí a obratišť

Tramvajové tratě v mnoha evropských městech jsou lemovány travním porostem, což je praxe, která pravděpodobně začala v 80. letech 20. století, aby přinesla zeleň zpět do městského prostoru a zároveň poskytla obyvatelnou zónu pro člověka i další živé organismy. Najít vhodnou skladbu rostlin na tramvajové tratě však není jednoduché, pojďme si tuto problematiku přiblížit.

Zelené pruhy poskytují řadu ekologických benefitů pro města, např. snižují teplotu v intravilánu, poskytují propustnou plochu pro dešťovou vodu, která se zde vsakuje, snižují prachové znečištění a absorbují hluk generovaný broušením kovových kol na kolejích. K trendu ozeleňování tramvajových tratí přistoupila řada měst v dalších evropských zemích. Současné klimatické změny a požadavky na životní prostředí ve velkých aglomeracích vedou k nutnému přehodnocení současných technologií za použití přírodních trávníků. V současnosti není v ČR otestované a dostupné dostatečně široké spektrum odrůd pro ozeleňování, které by byly potřeba pro speciální podmínky měst, pro rekultivaci v extrémním urbánním prostředí, a to v podmínkách měnícího se klimatu. Proto se roku 2020 významné české vědecké a zemědělské instituce zabývající se pěstováním a charakterizací trav a bylin spojily v projektu pro výběr a hodnocení tuzemských genetických zdrojů, odrůd a domácích sběrových materiálů travin, jetelovin a dalších dvouděložných rostlin vhodných pro ozeleňování měst, dopravních staveb, rekultivaci poškozených ploch a otestování připravených směsí na extrémních stanovištích, jako jsou tramvajové pásy. Dalším cílem je rozšíření spektra pěstovaných druhů a odrůd, které by řešily problémovou a nekvalitní zeleň velkoměst včetně tramvajových pásů jak z užitných, tak z estetických hledisek, a zároveň zabezpečení dlouhodobé udržitelnosti.

Ze sběrových aktivit v ČR bylo za posledních 30 let shromážděno přes 5000 genetických zdrojů planých rostlin. Z těchto materiálů byl proveden výběr perspektivních travin, jetelovin a dalších dvouděložných druhů pro zatravňování. Při jejich výběru byl brán ohled na vybrané charakteristiky, mj. rychlost růstu, zápoj porostu, vytrvalost, odolnost k suchu, odolnost k vyššímu počtu sečí atd. Preferovány byly také ekotypy z ekologicky extrémních stanovišť. Finálně bylo vybráno 52 genotypů trav (z toho 21 odrůd a 31 genotypů planého původu), 13 odrůd jetelovin a 30 druhů dalších rostlin.

Po shromáždění všech potřebných komponent trav, jetelovin a ostatních dvouděložných bylin bylo sestaveno celkem devět různých typů směsí na tři různá stanoviště. Pro tramvajové těleso na plném světle byly sestaveny tři směsi - směs na osluněné stanoviště s trávami, směs na osluněné stanoviště s trávami a jetelovinami a směs na osluněné stanoviště s trávami, jetelovinami a bylinami. Pro tramvajové těleso v částečném zastínění byly připraveny také tři směsi - směs pro stinné stanoviště s trávami, směs pro stinné stanoviště s trávami a jetelovinami a směs pro stinné stanoviště s trávami, jetelovinami a bylinami. Na základě těchto směsí byly napěstovány travní koberce, které byly v listopadu 2021 instalovány na tramvajové trati v pražských ulicích Bělohorská (model pro stinné stanoviště) a Evropská (slunné stanoviště). Celková plocha koberců je 270 m2, každá směs je prezentována plochou 30 m2 ve třech opakováních.

Podmínky v tramvajovém kolejišti jsou pro rostliny považovány za mimořádně náročné. Rostliny zde mohou zakořenit maximálně do hloubky 16 cm a s ohledem na konstrukci kolejiště není žádoucí závlaha. Na začátku projektu nebyly k dispozici informace ohledně teplotních a vlhkostních podmínek v kolejišti. Proto byly na obou lokalitách instalovány dva přístroje Datalogger MicroLog SDI MP, každý se třemi čidly půdní vlhkosti. Z teplotních dat získaných z půdních čidel (instalovaných v porostu 8-10 cm hluboko, vzdálených cca 80 cm od sebe) je zřejmé a nepřekvapující, že extrémní podmínky nastaly na krajích tramvajového pásu, který přímo sousedí s vozovkou. V zastíněné části byly pozorovány menší výkyvy mezi různě umístěnými čidly (32 °C vs. 25 °C), než tomu bylo u nezastíněné lokality (39 °C vs. 30 °C). Různá data dosažení maximální vodivosti půdy v prostoru čidel lze přisuzovat také různé míře zasolení půdy kolem čidla, nacházejícího se v různé vzdálenosti od vozovky.
Na osluněném stanovišti (Obr. 1) byl ve všech třech vysetých variantách („trávy“, „trávy + jeteloviny“ a „trávy + jeteloviny + byliny“) z vysetých druhů trav zaznamenán výskyt kostřavy červené (Festuca rubra), jílku vytrvalého (Lolium perenne) a lipnice luční (Poa pratensis). Tyto druhy zároveň představovaly dominanty porostu ve všech variantách. Ve variantě „trávy + jeteloviny“ byl z vysetých jetelovin zaznamenán výskyt štírovníku růžkatého (Lotus corniculatus; Obr. 2), tolice dětelové (Medicago lupulina) a jetele plazivého (Trifolium repens; Obr. 3). Jejich výskyt byl zaznamenán i ve třetí variantě „trávy + jeteloviny + byliny“. Mimo zmíněných druhů byl ve třetí variantě zaznamenán i výskyt vysetých bylin řebříčku obecného (Achillea millefolium agg.; Obr. 4), jitrocele kopinatého (Plantago lanceolata; Obr. 5) a s malou pokryvností i mateřídoušky vejčité (Thymus pulegioides; Obr. 6). Na období s nedostatkem srážek porosty výrazně reagovaly letní dormancí, čím vznikl mezerovitý porost. S tím souvisel zvýšený výskyt ruderálních druhů, jako je rdesno ptačí (Polygonum aviculare), šrucha zelná (Portulaca oleracea) a rosička krvavá (Digitaria sanguinalis).
Cesta do pravěku
Cesta do pravěku
Na stinném stanovišti (Obr. 7) byl ve všech třech vysetých variantách („trávy“, „trávy + jeteloviny“ a „trávy + jeteloviny + byliny“) z vysetých druhů trav zaznamenán výskyt kostřavy červené, jílku vytrvalého a lipnice luční. Tyto druhy zároveň představovaly dominanty porostu ve všech variantách. Ve variantě „trávy + jeteloviny“ byl z vysetých jetelovin zaznamenán jen výskyt jetele plazivého, který byl zaznamenán i ve třetí variantě „trávy + jeteloviny + byliny“. Mimo zmíněných druhů byl ve třetí variantě zaznamenán z vysetých bylin výskyt řebříčku obecného, hadince obecného (Echium vulgare; Obr. 8), heřmánku pravého (Matricaria chamomilla; Obr. 9) a jitrocele kopinatého a navíc ještě jeden druh trávy, psineček obecný (Agrostis capillaris). Na experimentálních plochách byl kromě druhů vysetých zároveň zaznamenán i zvýšený výskyt ruderálních druhů, jako je rosička krvavá, lipnice roční (Poa annua), ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli) a rdesno ptačí. Letní období sucha zvládly porosty ve stinné variantě v přijatelné kondici a porosty neupadly do letní dormance.

Pro ostatní plochy, jako jsou obratiště tramvají (
Obr. 10), pásová zeleň apod. byly navrženy tři směsi - květnatá směs nižšího vzrůstu, květnatá směs vyššího vzrůstu a květnatá směs do sucha. Tyto tři směsi byly vysety v září 2020 na třech obratištích v Praze (v Řepích, na Spořilově a v Hostivaři; tato plocha ovšem musela později ustoupit výstavbě tramvajové trati). Každá směs byla vyseta na ploše 30 m2, celkem směsi rostou na ploše 270 m2. V prvním roce v porostech převládaly jednoleté a ruderální druhy, které vyklíčily z půdní semenné banky. Tyto druhy se vyznačují i zvýšenými nároky na světelné podmínky otevřených ploch a vyšší přísun živin. V následujícím roce se vysetý porost začal stabilizovat. Převládají druhy vyseté, porosty jsou zapojeny a výskyt ruderálních druhů je nízký. Nejčastěji se vyskytují následující rostlinné druhy: řebříček obecný, čekanka obecná (Cichorium intybus; Obr. 11), štírovník růžkatý, kostřava červená a tolice dětelová.
Cesta do pravěku
Cesta do pravěku
Získané výsledky vedly k sestavení dvou finálních směsí pro přípravu travních koberců pro stinné a slunné podmínky s přibližným složením 41 % travin, 41 % bylin a 18 % jetelovin a jedné směsi určené pro obratiště a další plochy v městském prostředí. Díky získaným výsledkům z testování genetických zdrojů rostlin lze využití daných odolných rostlin doporučit pro ozeleňování tramvajových pásů a dalších ploch, jako např. obratišť, a tak zlepšit zhoršující se podmínky života ve městech právě i s ohledem na probíhající klimatickou změnu a její dopady na životní podmínky obyvatel a dalších živých organismů žijících ve velkých městech. Získané speciální osivové směsi rozšiřují spektrum pěstovaných druhů a odrůd, které řeší problémovou a nekvalitní zeleň urbánního prostředí včetně tramvajových pásů jak z hlediska estetického, tak z hlediska dlouhodobé udržitelnosti.
Popisy k obrázkům

Obr. 1. Travní koberec slunná varianta
Obr. 2. Štírovník růžkatý
Obr. 3. Jetel plazivý
Obr. 4. Řebříček obecný
Obr. 5. Jitrocel kopinatý
Obr. 6. Mateřídouška vejčitá
Obr. 7. Travní koberec stinná varianta
Obr. 8. Hadinec obecný
Obr. 9. Heřmánek pravý
Obr. 10. Květnaté experimentální směsi na obratištích
Tyto výsledky jsou realizovány v rámci projektu Genofondy pro města a krajinu SS01020023 Technologické agentury České republiky.

Autoři:
Ing. Petra Hlásná Čepková, Ph.D., Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D.
(Výzkumný ústav rostlinné výroby), Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D. (Zemědělský výzkum, s. r. o., Troubsko), Ing. Simona Raab (OSEVA vývoj a výzkum, s. r. o., Zubří), Ing. Vojtěch Holubec, CSc. (Výzkumný ústav rostlinné výroby)

Foto: (1, 10) Petra Hlásná Čepková; (2-6, 8,9) Zdeňka Navrátilová; (7) Simona Raab

Celý článek ke stažení v pdf zde:
Hlásná, NB 2023/2

Další zajímavé informace z vědeckého výzkumu si přečtete v tištěné či e-verzi časopisu Nová Botanika 2023/2.

Objevujte praktické zajímavosti z výzkumu rostlin

s časopisem Nová Botanika

Předplatné

PŘEDPLATNÉ I JEDNOTLIVÁ ČÍSLA V TIŠTĚNÉ I ELEKTRONICKÉ VERZI MŮŽETE OBJEDNÁVAT:

• on-line na e-shopu MujSvetRostlin.eu
• e-mailem na adrese redakce
redakce@novabotanika.eu nebo predplatne@novabotanika.eu a objednavky@mujsvetrostlin.eu
• v síti vybraných distributorů